Khoa CNTP sẽ nhận báo cáo rèn nghề của sinh viên khoá 2013, 2014 đã đăng ký trong HK3 (15-16), vào thời gian cụ thể như sau:
- Khoá 2013: từ ngày 20-21/9/2016.
- Khoá 2014: từ ngày 22-23/9/2016.
Địa điểm: Văn phòng khoa CNTP (cô Bông)