Từ năm 1998, với sự ra đời của AUN-QA, tổ chức AUN đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc xây dựng và phát triện một hệ thống đảm bảo chất lượng bao gồm các chính ách, tiêu chí và quy trình chất lượng chung cho các trường Đại học thành viên. Điều này góp phần nâng cao vị thế của giáo dục đại học của các nước Đông Nam Á, tiến tới hội nhập về chất lượng giáo dục với các nước tiên tiến trên thế giới.

 Trường Đại học được tổ chức Các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) công nhận là thành viên liên kết từ tháng 01 năm 2016. .Đây là cơ hội lớn cho nhà trường trong việc phát triển hội nhập với nền giáo dục khu vực và quốc tế. Sau khi trở thành thành viên liên kết, việc tiếp tục đăng ký tự đánh giá và đánh giá ngoài các chương trinh đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của AUN luôn cần sự cố gắng không ngừng của toàn thể Thầy/Cô và sinh viên trong công tác đào tạo, nghiên cứu và phục vụ phát triển ngành nghề trong thời gian sắp tới, với mục đich cuối cùng là sự công nhận chuẩn chất lượng giáo dục của AUN-QA đối với các chương trình đào tạo hiện có trong nhà trường.

 

Số lần xem trang : :616
Nhập ngày : 14-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Danh mục đánh giá chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA(10-05-2017)

Học gì từ AUN ?(16-02-2017)

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA(14-02-2017)

AUN-QA là gì ?(14-02-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy bốn không tám

Xem trả lời của bạn !