Thống kê


Đang xem 61
Toàn hệ thống: 1710
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Bá»™ trưởng, Bá»™ Giáo dục & Đào tạo Ä‘ã giao nhiệm vụ Ä‘ào tạo trình Ä‘á»™ thạc sÄ©, ngành Công nghệ thá»±c phẩm và Ä‘ồ uống (Food and Beverage Technology), mã số: 60-54-02 cho trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số 5279/QĐ-BGDĐT, ngày 20/8/2009), Ä‘ây là ngành học thứ 13 được Ä‘ào tạo trình Ä‘á»™ sau đại học tại trường. Từ đợt tuyển sinh sau đại học vào tháng 2/2010, trường ĐH Nông Lâm Ä‘ã tuyển sinh Ä‘ào tạo ngành này cùng vá»›i 12 ngành cÅ© (Trồng trọt, Bảo vệ thá»±c vật, Chăn nuôi, Thú Y, Quản lý đất Ä‘ai, Công nghệ sinh học, Kinh tế nông lâm ngÆ°, CÆ¡ khí nông nghiệp, Chế biến gá»—, Nuôi trồng thuá»· sản, Lâm học, Khoa học đất).

Giá»›i thiệu ngành học và mục tiêu Ä‘ào tạo 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO  

CAO HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THá»°C PHẨM  

(MASTER OF FOOD TECHNOLOGY) 

Mã ngành: 60.54.02 

(Dá»± kiến cập nhật triển khai từ HKII 2019-2020) 

1. Mục tiêu của chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo  

1. 1. Mục tiêu chung 

Đào tạo trình Ä‘á»™ thạc sÄ© giúp học viên có trình Ä‘á»™ chuyên môn vững, có thể làm chủ các lÄ©nh vá»±c khoa học và công nghệ liên quan đến công nghệ thá»±c phẩm, có kiến thức khoa học cÆ¡ bản và kỹ thuật cÆ¡ sở ngành vững chắc, có kỹ năng thá»±c hành tốt, có khả năng nghiên cứu khoa học Ä‘á»™c lập, khả năng thích ứng cao vá»›i môi trường kinh tế xã há»™i, giải quyết tốt các những vấn đề nảy sinh của ngành công nghệ thá»±c phẩm trong môi trường nghiên cứu và sản xuất. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

  • Về kiến thức: Kết thúc khóa Ä‘ào tạo thạc sÄ© liên kết chuyên ngành Công nghệ Thá»±c phẩm, học viên được cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cÆ¡ bản và cÆ¡ sở liên quan đến quá trình chế biến thá»±c phẩm và đồ uống để hình thành và cung cấp các sản phẩm chế biến Ä‘áp ứng nhu cầu kinh tế xã há»™i. Học viên được cập nhật các kiến thức chuyên sâu, các công nghệ má»›i, kỹ thuật má»›i trong nghiên cứu của ngành công nghệ thá»±c phẩm, từ Ä‘ó có thể lập kế họach phát triển sản phẩm, tổ chức thá»±c hiện dá»± án, triển khai công nghệ và những tiến bá»™ kỹ thuật.
  • Về kỹ năng: Học viên nắm vững phÆ°Æ¡ng pháp nghiên cứu khoa học, có khả năng phân tích và tổng hợp các vấn đề nảy sinh trong sản xuất và tiêu dùng. Học viên có kỹ năng thiết kế và thá»±c hiện các hoạt Ä‘á»™ng nghiên cứu và phát triển công nghệ, có khả năng Ä‘á»™c lập nghiên cứu và truyền đạt kiến thức cho người khác. Học viên có khả năng sá»­ dụng tiếng Anh thành thạo để phát triển nghề nghiệp. 

Sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ thá»±c phẩm, người học có thể làm việc trong các cÆ¡ quan quản lý nhà nÆ°á»›c từ trung Æ°Æ¡ng đến địa phÆ°Æ¡ng có liên quan đến công nghệ thá»±c phẩm; ban quản lý các khu công nghiệp; các Ä‘Æ¡n vị sản xuất kinh doanh; các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ; tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu; và tham gia các hoạt Ä‘á»™ng hợp tác quốc tế về nghiên cứu, Ä‘ào tạo, và tÆ° vấn. Ngoài ra, học viên có thể tiếp tục học tập nâng cao trình Ä‘á»™ lên bậc tiến sÄ© tại các cÆ¡ sở giáo dục trong nÆ°á»›c hoặc quốc tế. 

2. Chuẩn Ä‘âÌ€u ra maÌ€ ngÆ°Æ¡Ì€i hoÌ£c Ä‘aÌ£t Ä‘Æ°Æ¡Ì£c sau tốt nghiêÌ£p 

  1. KIẾN THỨC  

-          Vận dụng nền tảng các kiến thức kỹ thuật cốt lõi về lÄ©nh vá»±c công nghệ thá»±c phẩm. 

-          Vận dụng kiến thức chuyên sâu trong lÄ©nh vá»±c bảo quản và chế biến thá»±c phẩm. 

  1. KỸ NÄ‚NG  

-         Phân tích, lập luận tầm hệ thống và giải quyết vấn về khoa học và công nghệ thá»±c phẩm. 

-         Kiểm tra và thá»±c nghiệm các giải pháp cho các vấn đề liên quan về bảo quản, chế biến và an toàn thá»±c phẩm. 

-         Thá»±c hiện thành thạo các kỹ năng chuyên môn trong lÄ©nh vá»±c bảo quản và chế biến thá»±c phẩm. 

-         Làm việc Ä‘á»™c lập, có kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm. 

-         Giao tiếp hiệu quả bằng nhiều hình thức: lời nói, văn bản, giao tiếp Ä‘iện tá»­. 

-         Sá»­ dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành: có trình Ä‘á»™ tiếng Anh đạt mức B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc các chứng chỉ quốc tế tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng. 

-         Hình thành ý tưởng, thiết lập các yêu cầu, thiết kế bảo quản và phát triển sản phẩm theo yêu cầu về dinh dưỡng, Ä‘á»™ bền, và an toàn vệ sinh thá»±c phẩm. 

-         Có khả năng triển khai, thá»±c hiện bảo quản nguyên liệu thá»±c phẩm và chế biến các sản phẩm thá»±c phẩm. 

-         Giám sát kỹ thuật các hoạt Ä‘á»™ng bảo quản và chế biến sản phẩm thá»±c phẩm

  1. THÁI ĐỘ  

-         Thá»±c hiện tốt vai trò, trách nhiệm nghề nghiẹp, hiểu biết văn hóa doanh nghiệp, các chuẩn má»±c đạo đức nghề nghiệp và biết cách làm việc trong các tổ chức công nghiệp. 

-         Nắm bắt xu hÆ°á»›ng thị trường và bối cảnh xã há»™i ảnh hưởng đến các hoạt Ä‘á»™ng sản xuất thá»±c phẩm. 

-         Chủ Ä‘á»™ng, sáng tạo, và có ý thức học tập suốt đời.

Danh mục các học phần trong chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo trình Ä‘á»™ thạc sÄ© chuyên ngành Công Nghệ Thá»±c Phẩm

 

Mã số học phần

Tên học phần

Khối lượng (tín chỉ)

Học kỳ

Phần chữ

Phần    số

Tổng số

LT

TH,   TN,  TL

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

 

 

 

Anh văn chuẩn bị

Preparatory English

 

 

 

HKI

PHIL

6000

Triết học

Philosophy

3

3

0

HKI

FOOD

6001

PhÆ°Æ¡ng pháp luận NCKH

Research methodology 

2

2

0

HKI

PHẦN KIẾN THỨC CÆ  SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH

 

Các học phần bắt buá»™c

 

FOOD

6002

Hóa sinh thá»±c phẩm

Food biochemistry

2

2

0

HKII

FOOD

6003

Vi sinh thực phẩm

Food microbiology

2

2

0

HKII

FOOD

6004

Thiết kế và phân tích thí nghiệm

Design and analysis of experiments

2

2

0

HKII

FOOD

6005

Các tính chất vật lý của thá»±c phẩm

Physical properties of food materials

2

2

0

HKII

FOOD

6006

Các kỹ thuật tiên tiến trong chế biến thá»±c phẩm

Advanced technologies for food processing

2

2

0

HKII

FOOD

6007

Công nghệ sinh học thá»±c phẩm

Food biotechnology

3

2

1

HKII

FOOD

6997

Seminar chuyên ngành 1

Seminar 1

1

1

0

HKII

FOOD

6998

Seminar chuyên ngành 2

Seminar 2

1

1

0

(1)

 

 

Thá»±c tế nhà máy

Field trip

1

0

1

HKIII

Các học phần tá»± chọn

 

FOOD

6008

Quản lý chất lượng thá»±c phẩm

Food quality management

3

2

1

 

FOOD

6009

Dinh dưỡng người

Human nutrition

2

2

0

HKIII

FOOD

6010

Kỹ thuật sấy thá»±c phẩm nâng cao

Advanced food drying technology

3

2

1

HKIII

FOOD

6012

Kỹ thuật lạnh và lạnh Ä‘ông thá»±c phẩm nâng cao

Advanced food chilling and freezing engineering

3

2

1

HKIII

FOOD

6013

Các phÆ°Æ¡ng pháp phân tích hóa sinh hiện đại

Advanced analytical biochemistry methods

3

2

1

HKIII

FOOD

6014

Công nghệ sau thu hoạch 1 (rau quả)

Postharvest technology 1 (Fruits & vegetables)

2

2

0

HKIII

FOOD

6015

Công nghệ sau thu hoạch 2 (ngÅ© cốc)

Postharvest technology 2 (Cereals)

2

2

0

HKIII

FOOD

6016

Công nghệ sau thu hoạch 3 (trà, cà phê, cacao)

 Postharvest technology 3 (Tea, coffee & cacao)

2

2

0

HKIII

FOOD

6017

Công nghệ chế biến các sản phẩm từ thịt

Advanced meat processing

3

2

1

HKIII

FOOD

6018

Phụ gia thực phẩm

Food additives

2

2

0

HKIII

FOOD

6019

Phát triển sản phẩm

Product development

2

2

0

HKIII

FOOD

6020

Công nghệ chế biến dầu mỡ thá»±c phẩm nâng cao

Advanced technology of edible fats and oils

2

2

0

HKIII

FOOD

6021

 Khoa học cảm quan

Advanced Sensory Science

3

2

1

HKIII

 

FOOD

 

Thực phẩm chức năng

Fuctional Food

2

2

0

HKIII

FOOD

 

Bao bì và Ä‘óng gói thá»±c phẩm nâng cao

Advanced techniques in food packaging

2

2

0

HKIII

FOOD

 

An toàn và chất lượng nông sản thá»±c phẩm

Food safety and quality in primary production (ASIFOOD Module 1)

3

2

1

HKIII

FOOD

 

Phân tích chất lượng và an toàn thá»±c phẩm

Food safety and food quality analysis (ASIFOOD Module 2)

3

2

1

HKIIII

FOOD

 

Đảm bảo chất lượng và an toàn trong công nghiệp chế biến thá»±c phẩm

Safety and Quality Assurance in Food Processing Industry (ASIFOOD Module 3)

3

2

1

HKIII

FOOD

6999

LUẬN VĂN

Thesis

 10

(1)

(1) Phụ thuá»™c vào thời Ä‘iểm kết thúc đề tài của luận văn thạc sÄ© 

      (*) Môn tá»± chọn do cố vấn học tập hÆ°á»›ng dẫn hoặc GV hÆ°á»›ng dẫn luận văn thạc sÄ© quyết định 

 

Số lần xem trang: 160