Thống kê


Đang xem 19
Toàn hệ thống: 1516
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Ban Thường vụ Thành Đoàn vừa thông báo mức Ä‘óng Ä‘oàn phí má»›i bắt đầu từ ngày 1-1-2011, theo Ä‘ó, Ä‘oàn phí hàng tháng là 2.000 đồng đối vá»›i Ä‘oàn viên không hưởng lÆ°Æ¡ng, 5.000 đồng đối vá»›i Ä‘oàn viên hưởng lÆ°Æ¡ng.

Riêng Ä‘oàn viên Ä‘ang học tập, công tác, lao Ä‘á»™ng ở ngoài nÆ°á»›c, mức Ä‘óng Ä‘oàn phí tối thiểu 5.000 đồng. Cấp bá»™ Đoàn ở ngoài nÆ°á»›c từ chi Ä‘oàn trở lên phải trích ná»™p Ä‘oàn phí lên Đoàn cấp trên nhÆ° quy định, nhÆ°ng không phải trích ná»™p Ä‘oàn phí về nÆ°á»›c.

Đối tượng Ä‘óng Ä‘oàn phí là Ä‘oàn viên, kể cả đảng viên Ä‘ang tham gia sinh hoạt Đoàn, Ä‘óng Ä‘oàn phí cho chi Ä‘oàn má»™t tháng má»™t lần. Trường hợp Ä‘oàn viên thường xuyên Ä‘i lao Ä‘á»™ng, công tác khỏi địa bàn cÆ¡ quan, Ä‘Æ¡n vị được Ban Chấp hành chi Ä‘oàn đồng ý thì Ä‘óng Ä‘oàn phí cho chi Ä‘oàn ba tháng má»™t lần.

Số lần xem trang: 324

MỜI GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN QUỸ BẢO TRỢ TÀI NĂNG TRẺ TPHCM NĂM 2010

MỜI BẠN THAM GIA CUỘC THI VIẾT "KÝ ỨC THỜI TUỔI TRẺ SÔI NỔI"