Thống kê


Đang xem 46
Toàn hệ thống: 1199
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

DANH SÁCH SINH VIÊT TỐT NGHIỆP THÁNG 03/2016

              TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM     COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

     THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH                           Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

KHOA COÂNG NGHEÄ THÖÏC PHAÅM                              

                                                                                     TP.HCM, ngaøy       thaùng    naêm 2016

 

BIEÂN BAÛN HOÏP HỘI ĐỒNG XEÙT TOÁT NGHIEÄP

ĐỢT THÁNG 3 NÄ‚M 2016

 

 Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt toát nghieäp:

               Tröôûng Khoa:  Thaày Phan Tại Huân      

               Giaùo vuï Khoa: Coâ TrÆ°Æ¡ng Thị Bông

               Quaûn lyù sinh vieân: Ngoâ Thò Ty Na

Giaùo vieân chuû nhieäm caùc lôùp xeùt:

Coâ Nguyeãn Minh Hieàn: Lôùp DH12VT

Coâ Ngoâ Thò Ty Na: Lá»›p DH12BQ

Cô VÅ© Thị Lâm An: Lá»›p DH11TP

                                                                                                          

               Hoäi ñoàng xeùt döïa treân Qui cheá Đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy theo quy cheá 43/2007/QÑ-BGDÑT, döïa treân keát quaû hoïc taäp; keát quaû traû nôï hoïc phaàn cuûa sinh vieân; ñôn xin xeùt toát nghieäp cuûa sinh vieân (ñính keøm ñôn xin xeùt toát nghieäp); Hoäi ñoàng thoáng nhaát:

               Sinh vieân phaûi hoaøn thaønh caùc moân hoïc, chuaån ñaàu ra theo chöông trình ñaøo taïo vaø ñaït soá tín chæ tích luõy theo quy ñònh:

 

Lôùp DH11TP26 SV

Lôùp DH12BQ: 65 SV

Số SV Ä‘ã tốt nghiệp: 0

Số SV Ä‘ã tốt nghiệp: 0

Số SV chưa tốt nghiệp: 26

Số SV chưa tốt nghiệp: 65

Số SV cần xét trong đợt này là: 13

Số SV cần xét trong đợt này là: 15

Lôùp DH11BQ64 SV

Lôùp DH12VT: 34 SV

Số SV Ä‘ã tốt nghiệp: 57

Số SV Ä‘ã tốt nghiệp: 0

Số SV chưa tốt nghiệp: 07

Số SV chưa tốt nghiệp: 34

Số SV cần xét trong đợt này là: 01

Số SV cần xét trong đợt này là: 14

Lôùp DH11DD: 126SV

Lôùp DH12DD: 80SV

Số SV Ä‘ã tốt nghiệp: 109

Số SV Ä‘ã tốt nghiệp: 02

Số SV chưa tốt nghiệp: 17

Số SV chưa tốt nghiệp: 78

Số SV cần xét trong đợt này là: 03

Số SV cần xét trong đợt này là: 27

Lôùp DH11BQGL: 22 SV

 

Số SV Ä‘ã tốt nghiệp: 10

 

Số SV chưa tốt nghiệp: 12

 

Số SV cần xét trong đợt này là: 02

 

              

               Kết quả xét tốt nghiệp:

Lôùp DH11TP: ñaït toát nghieäp: 13

Lôùp DH12BQ: ñaït toát nghieäp:15

Soá SV coøn laïi chöa toát nghieäp: 13

Soá SV coøn laïi chöa toát nghieäp: 50

Lôùp DH11BQ: ñaït toát nghieäp: 58

Lôùp DH12VT: ñaït toát nghieäp: 14

Soá SV coøn laïi chöa toát nghieäp: 06

Soá SV coøn laïi chöa toát nghieäp: 20

Lôùp DH11DD: ñaït toát nghieäp: 03

Lôùp DH12DD: ñaït toát nghieäp: 27

Soá SV coøn laïi chöa toát nghieäp: 14

Soá SV coøn laïi chöa toát nghieäp: 51

Lôùp DH11BQGL: ñaït toát nghieäp: 02

 

Soá SV coøn laïi chöa toát nghieäp: 10

 

 

 

               Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp:

Stt

MSSV

Họ và tên

Lá»›p

Ghi chú

1

11125022

Đặng Thái Hậu

DH11BQ

 

1

11113330

Mai Thị Hiền

DH11BQGL

 

2

11125247

Vũ Thị Huyền

nt

 

1

11148022

VÅ© Nguyên Hoài SÆ°Æ¡ng

DH11DD

 

2

11148220

Trần Lệ Thu

nt

 

3

11148282

Trịnh Thị Ngọc Yến

nt

 

1

12125003

Nguyá»…n Thị Bé

DH12BQ

 

2

12125022

Tạ Thị Kiều Vĩnh Hương

nt

 

3

12125027

Trần Phan Quang Minh

nt

 

4

12125028

Nguyá»…n Thị Thiên Ngọc

nt

 

5

12125040

Nguyễn Thị Mỹ Phương

nt

 

6

12125043

Châu Thị Ngọc Siêng

nt

 

7

12125085

Nguyá»…n Thị Thuý

nt

 

8

12125093

Huỳnh Thị Diễm An

nt

 

9

12125264

Lê Thuỵ Nhi

nt

 

10

12125284

Phạm Nguyễn Lan Phương

nt

 

11

12125324

Nguyá»…n Thị Thuý

nt

 

12

12125402

Huỳnh Thị Kim Châu

nt

 

13

12125434

Trần Thị Kim Chung

nt

 

14

12125510

Võ Thị Minh Tuyết

nt

 

15

12125524

Nguyễn Thị Thanh Hương

nt

 

1

12125004

Huỳnh Thị Mộng Cầm

DH12VT

 

2

12125044

Bùi Thị Minh Tâm

nt

 

3

12125046

TrÆ°Æ¡ng Thanh Tân

nt

 

4

12125072

Nguyễn Thị Nểu

nt

 

5

12125208

Cao Thị Mỹ Linh

nt

 

6

12125222

Võ Thị Trúc Ly

nt

 

7

12125242

Nguyá»…n Thị Ánh Ngọc

nt

 

8

12125247

Lê Thị Nguyên

nt

 

9

12125294

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

nt

 

10

12125327

Đào Thị Thu Thuá»·

nt

 

11

12125441

Lê Thị Thuý Đào

nt

 

12

12125461

Nguyá»…n Nữ Hoài Linh

nt

 

13

12125469

Nguyễn Thị Miển

nt

 

14

12125511

Ngô Thanh Tú

nt

 

1

12125026

Thạch Thị Yến Ly

DH12DD

 

2

12125032

Lê Thị PhÆ°Æ¡ng Nhi

nt

 

3

12125036

Nguyễn Thị Huỳnh Như

nt

 

4

12125042

Lê Thị Quyến

nt

 

5

12125050

Nguyễn Thị Thuận

nt

 

6

12125053

Võ Văn Tính

nt

 

7

12125060

Ngô Thị Tuyết

nt

 

8

12125063

Nguyễn Thị Vẹn

nt

 

9

12125067

Hồ Mỹ Chi

nt

 

10

12125083

Lê Thị Thắm

nt

 

11

12125091

LÆ°Æ¡ng Thị Tâm

nt

 

12

12125105

Trần Thị Huế Anh

nt

 

13

12125128

Phạm Thị Diệu

nt

 

14

12125142

Dương Thị Minh Điểm

nt

 

15

12125152

Trần Thị Ngân Hà

nt

 

16

12125232

Nguyễn Thị Ngọc Nga

nt

 

17

12125281

LÆ°u Thị Hoài PhÆ°Æ¡ng

nt

 

18

12125316

Võ Thị Hồng Thắm

nt

 

19

12125376

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

nt

 

20

12125405

Liễu Thuỵ Thuỳ Dương

nt

 

21

12125426

Phạm Thị Cẩm Vân

nt

 

22

12125454

Nguyễn Thị Mỹ Hiệp

nt

 

23

12125470

Phạm Thị My

nt

 

24

12125482

Phạm Văn Phú

nt

 

25

12125496

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

nt

 

26

12125532

Nguyá»…n Thị Thuá»· Tiên

nt

 

27

12139129

Trần Ngọc Yến Phương

nt

 

1

11125194

Nguyễn Mạnh Ngọc Bảo

DH11TP

 

2

11148133

Đặng Thị Kim Liên

nt

 

3

11125206

Tô Hoàng Kim

nt

 

4

11148186

Tô Lâm Phụng

nt

 

5

11125218

Nguyá»…n Thị Xuân Yên

nt

 

6

11148099

Nguyá»…n Thị Thu Hà

nt

 

7

11148009

Nguyễn Thị Huệ

nt

 

8

11125223

Nguyễn Thụy Đăng Thư

nt

 

9

11156004

Bùi Thị Bảo Châu

nt

 

10

11125258

Nguyá»…n Thị Hoàng Uyên

nt

 

11

11125235

Nguyá»…n Thị Hoài Thu

nt

 

12

11125210

Cao Hoàng Trang Nhã

nt

 

13

11125213

Lê Ngọc Thẩm

nt

 

 

 

 

Những trường hợp cần há»™i đồng xem xét:

 

             

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng Khoa                                                                        Giáo vụ Khoa

 

 

 

                          

                                                                                

                

               Quản lý sinh viên                                                               Giáo viên Chủ nhiệm

 

 

 

 

Số lần xem trang: 12411

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021"

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Xem thêm ...