Thống kê


Đang xem 43
Toàn hệ thống: 1732
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM     CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ Há»’ CHÍ MINH                                 Độc lập – Tá»± do – Hạnh phúc.

KHOA CN HÓA HỌC & THá»°C PHẨM  

                            

                                                                                               TP.HCM, ngày     tháng      năm 2021

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP 

ĐỢT THÁNG 6 NÄ‚M 2021

 

 Thành phần há»™i đồng xét tốt nghiệp:

            Trưởng Khoa: Thầy Phan Tại Huân

            Phó Khoa: Thầy Kha Chấn Tuyền     

            Giáo vụ Khoa: Cô TrÆ°Æ¡ng Thị Bông 

            Quản lý sinh viên: Cô Nguyá»…n Thị Thanh Thảo

                                              

            Há»™i đồng xét dá»±a trên qui chế ĐH, CĐ hệ chính quy theo quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, dá»±a trên kết quả học tập; kết quả trả nợ học phần của sinh viên; Há»™i đồng thống nhất:

            Sinh viên phải hoàn thành các môn học, chuẩn đầu ra theo chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo và đạt số tín chỉ tích lÅ©y theo qui định: 

 

            Kết quả xét tốt nghiệp: (Tổng số sinh viên đạt tốt nghiệp trong đợt 6/2021

           Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp

Stt

MSSV

Họ và đệm

Tên 

Ghi chú

1

13125057

VÅ© Chí

Cường

DH13VT

2

14125159

Trần Thị Quỳnh

HÆ°Æ¡ng

DH14DD

3

14125385

Nguyễn Hữu

Thiện

DH14DD

4

15125105

Lưu Thị Mỹ

Linh

DH15VT

5

15125123

Trần Lan Hương Huyền

Ly

DH15DD

6

15125190

Phạm Thị

Sinh

DH15VT

7

15125405

Nguyá»…n Thị Hoài

Diệu

DH15BQGL

8

16125211

Hồ Thị Xuân

Hồng

DH16DD

9

16125252

Nguyễn Trần

Lam

DH16DD

10

16125323

Tô Thị Trà

My

DH16DD

11

16125325

Nguyễn Hồng

Mỹ

DH16DD

12

16139061

Châu Thị Hoàng

Hảo

DH16HD

13

16139250

Nguyá»…n Kim

Xuyến

DH16HD

14

17125002

Lý Thị Diệu

Ái

DH17DD

15

17125010

Đinh Thị Ngọc

Ánh

DH17VT

16

17125011

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

DH17VT

17

17125030

Phạm Quốc

CÆ°Æ¡ng

DH17DD

18

17125048

Phan Thị Anh

Dung

DH17VT

19

17125068

Huỳnh Thị Ngọc

Hân

DH17VT

20

17125088

Nguyễn Thị Phụng

Hiệp

DH17VT

21

17125104

Trần Tín

Hùng

DH17BQ

22

17125125

Bùi Thị Thu

Lan

DH17BQ

23

17125133

Nguyá»…n Mai

Linh

DH17DD

24

17125135

Nguyễn Thị

Linh

DH17VT

25

17125167

Lê Thị

Ngân

DH17BQ

26

17125181

Trần Thị Bích

Ngọc

DH17VT

27

17125182

Nguyễn Thị

Nguyên

DH17BQ

28

17125210

Trần Thị Yến

Oanh

DH17BQ

29

17125215

Đặng Võ

Phong

DH17VT

30

17125250

Huỳnh Trúc PhÆ°Æ¡ng

Tâm

DH17VT

31

17125280

Trần Ngọc Anh

Thơ

DH17BQ

32

17125288

Nguyễn Thị Minh

ThÆ°

DH17BQ

33

17125297

Lê Thị Kim

Thùy

DH17VT

34

17125492

Trần Thị Anh

Tiều

DH17DD

 

Trưởng Khoa                     TL. Quản lý sinh viên                Giáo vụ Khoa

 

 

Sinh viên có thắc mắc vui lòng phản hồi về Khoa qua email truongbong@hcmuaf.edu.vn Ä‘ến hết ngày 08/6/2021.

Số lần xem trang: 156

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021"

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Danh sách cảnh báo học vụ HK I năm 2020 - 2021

Xem thêm ...