Thống kê


Đang xem 50
Toàn hệ thống: 1804
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM            CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ Há»’ CHÍ MINH                                                  Độc lập – Tá»± do – Hạnh phúc

KHOA CN HÓA HỌC & THá»°C PHẨM  

TP.HCM, ngày     tháng      năm 2021

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP 

ĐỢT THÁNG 6 NÄ‚M 2021

 

 Thành phần há»™i đồng xét tốt nghiệp:

            Trưởng Khoa: Thầy Phan Tại Huân

            Phó Khoa: Thầy Kha Chấn Tuyền     

            Giáo vụ Khoa: Cô TrÆ°Æ¡ng Thị Bông 

            Quản lý sinh viên: Cô Nguyá»…n Thị Thanh Thảo

                                              

            Há»™i đồng xét dá»±a trên qui chế ĐH, CĐ hệ chính quy theo quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, dá»±a trên kết quả học tập; kết quả trả nợ học phần của sinh viên; Há»™i đồng thống nhất:

            Sinh viên phải hoàn thành các môn học, chuẩn đầu ra theo chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo và đạt số tín chỉ tích lÅ©y theo qui định: 

 

            Kết quả xét tốt nghiệp: (Tổng số sinh viên đạt tốt nghiệp trong đợt 6/2021:   SV

            Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp

Stt

MSSV

Họ và đệm

Tên

Ghi chú

1

13125057

VÅ© Chí

Cường

DH13VT

2

14125159

Trần Thị Quỳnh

HÆ°Æ¡ng

DH14DD

3

14125385

Nguyễn Hữu

Thiện

DH14DD

4

15125105

Lưu Thị Mỹ

Linh

DH15VT

5

15125123

Trần Lan Hương Huyền

Ly

DH15DD

6

15125190

Phạm Thị

Sinh

DH15VT

7

15125334

TrÆ°Æ¡ng Nguyệt Hoàng

Hạ

DH15TP

8

15125405

Nguyá»…n Thị Hoài

Diệu

DH15BQGL

9

16125145

Phan Lê Thuỳ

DÆ°Æ¡ng

DH16VT

10

16125211

Hồ Thị Xuân

Hồng

DH16DD

11

16125232

Nguyễn Thị Thu

Huyền

DH16BQ

12

16125252

Nguyễn Trần

Lam

DH16DD

13

16125323

Tô Thị Trà

My

DH16DD

14

16125325

Nguyễn Hồng

Mỹ

DH16DD

15

16125573

Trần Thị Mộng

Vi

DH16DD

16

16139061

Châu Thị Hoàng

Hảo

DH16HD

17

16139087

Nguyễn Trọng

Huy

DH16HT

18

16139161

Mai Há»­u

Quí

DH16HD

19

16139169

Hoàng Tấn

Sang

DH16HD

20

16139250

Nguyá»…n Kim

Xuyến

DH16HD

21

17125002

Lý Thị Diệu

Ái

DH17DD

22

17125010

Đinh Thị Ngọc

Ánh

DH17VT

23

17125011

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

DH17VT

24

17125022

Hồ Ngọc

Chấn

DH17BQ

25

17125030

Phạm Quốc

CÆ°Æ¡ng

DH17DD

26

17125048

Phan Thị Anh

Dung

DH17VT

27

17125059

Ngô Thị Thùy

Duyên

DH17VT

28

17125068

Huỳnh Thị Ngọc

Hân

DH17VT

29

17125088

Nguyễn Thị Phụng

Hiệp

DH17VT

30

17125104

Trần Tín

Hùng

DH17BQ

31

17125117

Trần Thị Thu

Huyền

DH17VT

32

17125125

Bùi Thị Thu

Lan

DH17BQ

33

17125133

Nguyá»…n Mai

Linh

DH17DD

34

17125135

Nguyễn Thị

Linh

DH17VT

35

17125159

Lê Thị Diá»…m

My

DH17BQ

36

17125167

Lê Thị

Ngân

DH17BQ

37

17125168

Lê Thị Kim

Ngân

DH17DD

38

17125170

Phạm Thị Kim

Ngân

DH17VT

39

17125181

Trần Thị Bích

Ngọc

DH17VT

40

17125182

Nguyễn Thị

Nguyên

DH17BQ

41

17125185

Võ Hạnh

Nguyên

DH17VT

42

17125210

Trần Thị Yến

Oanh

DH17BQ

43

17125215

Đặng Võ

Phong

DH17VT

44

17125231

Lương Kiến

Quốc

DH17BQ

45

17125233

Nguyễn Thị Thu

Quyên

DH17VT

46

17125250

Huỳnh Trúc PhÆ°Æ¡ng

Tâm

DH17VT

47

17125280

Trần Ngọc Anh

Thơ

DH17BQ

48

17125288

Nguyễn Thị Minh

ThÆ°

DH17BQ

49

17125296

Trần Phương

Thúy

DH17VT

50

17125297

Lê Thị Kim

Thùy

DH17VT

51

17125300

Cù Thị Kiều

Tiên

DH17VT

52

17125301

Nguyễn Thị Thủy

Tiên

DH17VT

53

17125325

Đặng Thị Mỹ

Trinh

DH17DD

54

17125351

Nguyễn Thị Bạch

Vân

DH17VT

55

17125492

Trần Thị Anh

Tiều

DH17DD

 

       
Trưởng Khoa                     TL. Quản lý sinh viên                  Giáo vụ Khoa

 

 

Sinh viên có thắc mắc, phản hồi qua email: truongbong@hcmuaf.edu.vn Ä‘ến hết ngày 08/6/2021.

Số lần xem trang: 157

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021"

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Danh sách cảnh báo học vụ HK I năm 2020 - 2021

Xem thêm ...